Ken de regels - wet en regelgeving HR 2019
 

De belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving op HR-gebied in 2019.

Wet- en regelgeving blijft nooit hetzelfde. Ieder jaar verandert er wel weer wat. Voor ondernemers met personeel is er ook in 2019 weer het een en ander veranderd.

In dit artikel zet ik de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.


Kraamverlof wordt geboorteverlof

Per 1 januari 2019 is het kraamverlof van partners van moeders vervangen door (betaald) geboorteverlof. Het kraamverlof voor partners was 2 dagen doorbetaald kraamverlof. Per 1 januari 2019 is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) ingegaan. Alle werknemers die meer dan twee dagen werken gaan erop vooruit. De duur van het geboorteverlof is door de wet WIEG eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Een werknemer die 36 uur per week werkt, heeft dus recht op 36 uur verlof na de bevalling van zijn partner. De werknemer kan dit verlof meteen opnemen vanaf de eerste dag na de bevalling of verspreid over de eerste vier weken na de bevalling of binnen vier weken na thuiskomst van het kind uit het ziekenhuis. Op de dag van de bevalling zelf heeft de werknemer recht op calamiteitenverlof. Een werkgever moet tijdens dit verlof het volledige loon doorbetalen.

Maar let op: staan er in de CAO of een regeling met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) afwijkende afspraken over het kraamverlof, dan blijven deze afspraken gelden totdat de CAO of regeling is verlopen. Dit geldt uiterlijk tot 1 juli 2019.

Per 1 juli 2020 krijgen werknemers bovenop het geboorteverlof recht op aanvullend geboorteverlof. Tijdens het aanvullend verlof kan de werknemer vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur opnemen als verlof, binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Het aanvullend geboorteverlof is onbetaald, maar de werknemer heeft gedurende dit verlof wel recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon. De opbouw van de (wettelijke) vakantiedagen gaat tijdens het aanvullend geboorteverlof gewoon door.


Uitbreiding adoptie- en pleegzorgverlof

Door de invoering van de WIEG hebben werknemers ook recht op langer adoptie-of pleegzorgverlof bij de adoptie van een kind of het opnemen van een pleegkind in hun gezin. Dit was voorheen vier weken. Vanaf 1 januari 2019 is dit met twee weken verlengd naar zes weken. Tijdens dit verlof hebben werknemers recht op een uitkering van 100% van het dagloon (tot maximaal het maximumdagloon). Werknemers kunnen het adoptie- en pleegzorgverlof opnemen vanaf vier weken voor de eerste dag dat het kind in het gezin wordt opgenomen tot 22 weken daarna. De werknemer hoeft dit verlof niet aaneengesloten op te nemen, maar kan het ook spreiden over de 26 weken.


Het bewaren van de zwangerschapsverklaring mag niet meer

Werkgevers hoeven de zwangerschapsverklaring niet meer te bewaren in het personeelsdossier. De bewaarplicht voor de zwangerschapsverklaring verschuift van de werkgever naar de werkneemster. Dit heeft vooral te maken met de nieuwe privacywetgeving (AVG) waaraan de werkgever moet voldoen. Een werkneemster moet zelf de zwangerschapsverklaring een jaar bewaren en kunnen tonen als het UWV erom vraagt. Voor een werkgever scheelt dit administratieve lasten.


Schadeclaim na een arbeidsongeval

Met ingang van 1 januari 2019 kunnen familie (partner, ouders of kinderen) van werknemers die overlijden of ernstig en blijvend letsel oplopen door een arbeidsongeval aanspraak maken op een eenmalige uitkering voor emotionele schade die zij ervaren als gevolg van het ongeval.

De Wet Zorg- en Affectieschade regelt dat een werkgever een schadevergoeding moet gaan betalen aan de familie van het slachtoffer, als hij blaam treft voor het ongeval.

Meestal speelt affectieschade bij geweldsmisdrijven, medische fouten en verkeersongevallen, maar ook arbeidsongevallen en milieudelicten kunnen aanleiding zijn voor een claim. Er moet dan sprake zijn van een ‘onrechtmatige daad’ tegenover het slachtoffer. Bijvoorbeeld als de werkgever verzaakt heeft de werknemer te beschermen tegen gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Een uitkering is mogelijk bij overlijden of bij ‘ernstig en blijvend’ letsel. Dat is het geval als iemand 70% van zijn lichamelijke of geestelijke functies verliest. Emotionele schade voor het slachtoffer en zijn familie kan ook een criterium zijn. De hoogte van de uitkeringen kunnen variëren van € 12.500 tot € 20.000. Dit hangt af van de relatie met de naaste en de schuldvraag.


Verkorting van de 30% regeling

Per 1 januari 2019 kunnen werknemers nog maar maximaal vijf jaar in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Voor werknemers voor wie de 30%-regeling door de verkorting van de looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen, komt er een overgangsrecht.

De 30%-regeling zorgt ervoor dat werkgevers voor buitenlandse werknemers die tijdelijk naar Nederland komen extra reis- en verblijfskosten onbelast kunnen vergoeden. Zij kunnen onder voorwaarden maximaal 30% van het loon als onbelaste vergoeding geven. Voor beschikkingen die zijn afgegeven vóór 1 januari 2012 geldt nog een maximale looptijd van tien jaar, beschikkingen van op of na 1 januari 2012 hebben een looptijd van maximaal acht jaar.


Verhoging van de maximale transitievergoeding

De maximale transitievergoeding bij ontslag wordt verhoogd van € 79.000,- naar € 81.000,-. Als het jaarsalaris van een werknemer hoger is dan € 81.000, - bedraagt de transitievergoeding maximaal 12 x het maandsalaris. Het aantal jaren dat een werknemer in dienst is geweest en de hoogte van het maandsalaris zijn bepalend voor de transitievergoeding. Op internet zijn diverse rekentools te vinden waarmee de hoogte van de transitievergoeding bepaald kan worden.


Verhoging minimumloon

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2019 van € 1.594,20 naar € 1.615,80. Per 1 juli 2019 krijgen ook medewerkers vanaf 21 jaar recht op het volledige minimumloon. Ook het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar gaat verder omhoog.


AOW-leeftijd en pensioen

De AOW-gerechtigde leeftijd gaat per 1 januari 2019 naar 66 jaar en vier maanden. De pensioenrichtleeftijd blijft ongewijzigd op 68 jaar.


Ook dit jaar dus weer een heel aantal veranderingen binnen de wet- en regelgeving. Zorg er als werkgever voor dat je de maatregelen vastlegt of aanpast in je personeelshandboek.

Wil je meer weten over wet- en regelgeving die betrekking heeft op je personeel of heb je vragen waar je niet zelf uitkomt? Neem dan contact met mij op via nicole@adequaatadvies.nl. Ik help je graag.